MBTI-typologitest

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) er verdens mest brukte personlighetstest eller typologitest. MBTI kan benyttes til følgende:

Hva er MBTI?

MBTI er kort fortalt en individuell vurdering utfra åtte preferanser som alle mennesker bruker til forskjellige tider og formål. En preferanse er det du foretrekker dersom du kan velge fritt. Det er du selv som kjenner dine preferanser best. Kartlegging blir foretatt gjennom et selvskåringhefte med over 80 spørsmål. Spørsmålene blir analysert og medfører en plassering i 16 forskjellige typer. I hele 75 % kjenner folk seg igjen i sin typepreferanse. Verktøyet beskriver ikke ferdigheter, inteligens eller evner.
Grovt sett er det følgende åtte preferanser:

EKSTROVERT - INTROVERT

Denne dimensjonen referer seg til hvorledes man forholder seg til andre mennesker. Man er ekstrovert om man er utadvendt og retter sin oppmerksomhet og energi ut mot andre mennesker. Introverte henter energi fra indre verden av ideer, følelser og inntrykk.

SANSING - INTUISJON

Denne dimensjonen beskriver hvordan vi oppfatter hendelser. Sanseren er fokusert på det som skjer her og nå, mens den intuitive er mer opptatt av fokus på muligheter og framtid og det som kan skje.

TENKING - FØLELSE

Her tar vi utgangspunkt i hvordan man tar avgjørelser. Tenkeren foretrekker beslutninger på en logisk og objektiv måte. Føleren organiserer og strukturer informasjon på en personlig og verdibasert møte.

AVGJØRELSE - OPPFATTELSE

Livsstilsdimensjonen refererer seg til hvordan man forholder seg til den verden som omgir oss. Avgjøreren har preferanse for å leve på en planlagt og organisert måte. Oppfatteren er mer spontan og fleksibel i sin livsstil.

I tillegg kan MBTI benyttes som rådgivningsverktøy i teambygging ved:

Etikk:

Ved bruk av MBTI legger vi sterk vekt på etikk. Mottakeren av typeresultatet (den som tar MBTI'en) er den som kjenner og kan vurdere om typebeskrivelsen passer eller ikke. Vår holdning er: "Passer dette for deg?" Den som tar MBTI'en er også eier av typen, og bestemmer om resultatet vil deles med andre. Verktøyet har vært benyttet og forbedret gjennom vitenskapelige studier i en førti års periode.

MBTI-autorisert:

Man skal ha lang erfaring og helst være en person som har Master of Management og erfaring innen ledelse- og organisasjonsutvikling fra privat og eller offentlig sektor før du kan får autorissasjon til å ta slike tester på personer og grupper .