Kunnskap ,Kraft, Kreativitet, Konklusjon, Kapasitet, Konsentrasjon, Kommunikasjon.

Hvorfor teambygging?

I et samfunn i rask forandring blir det lagt stadig større vekt på organisasjonsutvikling for å fremme effektivitet og lønnsomhet. Forskning har påvist hvor vanskelig det er å endre en kultur i en gruppe, men den forteller oss også at dersom en del forutsetninger endre, er muligheten til forandring størst.

Teambygging gjennom aktiviteter har vist seg å være en effektiv metode. Det visste de også i Kina for flere tusen år siden .ja for ikke å forglemme Romriket :

Næringslivets jakt på ressurser minner ofte om uttrykket " å gå over bekken etter vann ". Svært ofte finnes ressursene allerede i bedriften, men de utnyttes ikke, det bare betales for dem. Ubrukte ressurser finnes selvsagt på alle nivåer i bedriften. Jeg ønsker i med dette sette søkelyset på førstelinjelederen. ( Sersjantene )

Rekruttering

De fleste førstelinjelederen er dyktige i faget sitt. Det er derfor de er blitt ledere; men som vi vet borger ikke faglig dyktighet for at de også er gode som ledere. Ofte opplever vi at de fortsatt i stor grad handler som om de fortsatt er operatører, og det er jo ikke så merkverdig. De fleste av oss foretrekker å gjøre det vi kan. Dette fører til at førstelinjelederen bare gjør en del av jobben sin, nemlig den faglige delen. Oppgaven som leder blir venstrehåndsarbeid, og det er jo heller ikke så merkverdig.

Opplæring

Det sies at førstelinjeledere er de som får minst opplæring i ledelse, hvis de i det hele tatt får noen. Mangel på opplæring gjør at vi får et ledersjikt som vi ikke bruker slik det burde brukes.  

Vi sløser.

Hva slags opplæring er det så førstelinjeledere trenger? Først og fremst er det å skaffe seg en oversikt over hva det innebærer å være leder - å utøve ledelse. Dette er grunnlaget for i det hele tatt å kunne se seg selv i den nye situasjonen, hvilke krav det nå settes til meg, og hva konsekvensene er. Videre er det å bli klar over hvilke styrker en har, og hvordan disse kan brukes i den nye situasjonen. Et vesentlig punkt for førstelinjelederne er selv å akseptere at de er ledere. Ofte er heller ikke bedriften, eller den øvrige ledelse bedriften, særlig flinke til å bidra til slik aksept.

 

"Mellom barken og veden"

Ofte hører vi dette uttrykket fra ledere. Førstelinjelederne er de som først og fremst opplever sannheten i uttrykket. De er i dag nærmeste overordnede til den de var kollega med i går - den de arbeidet sammen med i fagforeningen. Det er når bedriftens syn og operatørens syn er forskjellig at lederen kommer i en lojalitetskonflikt. Hvilken side skal han/hun støtte? Det er blant sine underordnede han har størst tilhørighet, det er der han har sine venner, det er dem han kjenner kanskje gjennom flere års samarbeid, men hvilken tilknytning har han til bedriften og de øvrige lederne? Er han/hun en del av ledelsen?

De øvrige lederne har ofte ikke tatt førstelinjelederen opp i " det gode selskap ", og da søker han/hun naturligvis selskap der det finnes - blant sine underordnede.

Bruk førstelinjelederen

Generelt kan en si at alle ledere er representanter for bedriften overfor sine nærmeste underordnede, men dette skjer ikke automatisk. Den øvrige ledelsen må inkludere førstelinjelederen i ledelsen. Hensikten med ledelse er å nå bedriftsmål. Førstelinjelederen er den som kan bidra til dette, kanskje i mye større grad enn ledere på andre nivåer.

 

La meg bare ta noen sider:

•  Førstelinjelederen er som oftest den som har flest direkte underordnede.

•  Førstelinjelederen er den som best kjenner sine underordnede - han har vært "en av dem".

•  Førstelinjelederen er den som har best kunnskap og kontakt med fagforeningen.

•  Førstelinjelederen er den som lettest blir respektert blant operatørene på grunn av sin faglige kunnskap.

 

Dette betyr at bevisst opplæring og utvikling av førstelinjelederen får store positive ringvirkninger for bedriften. Vi kan i denne saken sørge for at bedriften kan gjøre et kvantesprang , nettopp med å bevisstgjøre hele ledelsen hvilke enorme potensiale som ligger klar til å aktiviseres.