Dette med å velge konsulent.

Konsulenthjelp er et viktig og nyttig supplement til egne ressurser når det er behov for:

Konsulentkompetanse er svært personavhengig. Når jeg som oppdragsgiver vurderer et konsulentmiljø, er det nødvendig for meg å vite hvem som eventuelt skal utføre oppdraget. Kriteriene nedenfor gir en pekepinne og er sjekkliste for valget av konsulent.

Utenfra - men innenfor

Konsulenten må ha tilstrekkelig avstand til å opptre uavhengig og se på forholdene med friske øyne - men må også ha nok kjennskap til den type virksomhet det dreier seg om til å være en innsiktsfull og musikalsk medspiller. ( evne til å forstå et hint )

Bredde - og fokusering

Konsulenten bør ha tilstrekkelig faglig perspektiv til å forstå hvordan ulike problemstillinger henger sammen - men må også kunne se hva saken først og fremst gjelder og bistå oppdragsgiver i å skille mellom vesentlig og uvesentlig.

Teoretisk tyngde - og praktisk sans

Konsulenten må ha en solid kunnskapsbasis - men må også ha et effektivt grep om metode og praktiske detaljer og være fokusert på og opptatt av å løse oppgaven . ( ikke sikre seg selv )

Ekspert - og tilrettelegger

Konsulenten må være villig og i stand til å gi konkrete, velbegrunnede råd når jeg trenger dette som oppdragsgiver - men må også kunne understøtte samarbeidspartnernes egen evne til å utvikle og stole på egne beslutninger.

Analytisk kapasitet - og formidlingsevne

Konsulenten må ha abstraksjonsevne nok til å forstå og bearbeide komplekse problemstillinger - men må også kunne forenkle vanskelig stoff og formidle det med overbevisende måte. ( ikke brife med fag \ spisskompetanse )

Lydhørhet - og integritet

Konsulenten må kunne møte andres synspunkter med nysgjerrighet og respekt - men må også kunne ta i bruk egen dømmekraft og være fast når det er påkrevet.( ikke verhane)

Innovasjon - og realisme

Konsulenten bør ha kreativitet nok til å se an skiftende omstendigheter og finne nye innfallsvinkler - men må også ha bena på jorden og et realistisk forhold til hva som er mulig, rett og rimelig. ( må ikke sitte stille å vente å bli dratt i gang - eller ta dobbelt betalt )

Omtanke - og tydelighet

Konsulenten må møte andre med omsorg, forståelse og humør - men ikke være redd for å være tydelig og ta en konfrontasjon om og når det nødvendig. ( i verste fall tre ut av prosjektet )

Det finnes neppe den perfekte konsulent - men kanskje finner man en rådgiver med de kvalifikasjoner som er viktigst i den situasjonen dere er i akkurat nå.

Personlig betyr dette med valg av konsulent mye som du forstår , det handler om tillit .
Jeg legger mitt renommé i hendene på konsulenten og da skal jeg være sikker på at dette forvaltes på en tillitskapende og respektfull måte.