Med vedlikehold menes:

En kombinasjon av alle tekniske og administrative aktiviteter inkludert ledeslesaktiviteter, som har til hensikt å opprettholde eller gjenvinne en tilstand som gjør en enhet i stand til å utføre en krevd funksjon. Vedlikeholdet kan oppdeles i:

1. Forebyggende vedlikehold

2. Korrigerende vedlikehold

Vedlikehold

Tradisjonelt har vedlikehold blitt oppfattet som et onde eller en kostnad, noe som en bedrift måtte ha. Denne perioden bør være tilbakelagt. Vedlikeholdet må sees på som noe positivt, en investering blant annet for å oppnå riktig leveringsevne, tilgjengelighet, sikkerhet, samt sikring av konkurranseevnen og overskuddet i en bedrift.